top of page

תקנון אתר תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר "דרבי סייבר"

עדכון אחרון: ינואר 2024

דרבי סייבר בע"מ ח.פ 516927563 ("החברה") מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט שלנו בכתובת: www.darabi.co.il (״האתר״).

האתר מציע למשתמשים ולקהל הלקוחות פלטפורמה מקוונת, נוחה ובטוחה לרכישה והזמנה של שירותי אבטחת מידע והגנת סייבר לעסק. האתר מציע מגוון חבילות שירות הכוללות, בין היתר, שירותי ניטור, תגובה ותמיכה לאיומי סייבר ואבטחת מידע, שימוש בתוכנות צד שלישי וכיו"ב ("המוצרים"/"השירותים"). קבלת השירותים, הינה באמצעות רכישת מנוי חודשי מתחדש או רכישת חבילת שירות לתקופה מוגדרת ("המנויים"). כמו כן, ניתן למצוא באתר מידע נרחב אודות מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, המנויים, מסלולי הרכישה ועוד ("התכנים")

 1. כללי:

  1. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.

  2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

  3. תנאי התקנון חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

  4. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. הרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. רכישה של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.

  5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

 1. הצהרת משתמש:

  1. בטרם השימוש באתר, גולשי ולקוחות האתר מצהירים, מאשרים ומסכימים כי ידוע להם:

   1. שהשירותים והתכנים אינם מובאים כתחליף לייעוץ ארגוני ו/או ייעוץ משפטי ו/או טכנולוגי ו/או אבטחתי, ואין לראות בהם ייעוץ של אנשי מקצוע בתחום אבטחת המידע ו/או אנשי מקצוע אחרים;  

   2. מטרת השירותים והתכנים באתר הינה להעניק לרוכש שכבת הגנה דיגיטלית כמפורט בתיאור השירותים באתר, כל פעולה ו/או החלטה שתיעשה בעקבותיהם הינה באחריות הרוכש בלבד.

   3. שללקוחות האתר לא תהיה כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו, שותפיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מקבלת תוכן מהאתר ו/או משירותי האתר ו/או מהמוצרים באתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על שירות מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות הלקוח ו/או מקבל השירות. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון חובה עבור נזק לרכושו ו/או לרכושם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצרים ו/או בשירותים ו/או בתכנים המוצגים באתר.

   4. ששם המשתמש והסיסמה שיקבלו במעמד ההרשמה לאתר הם אישיים ולא ניתן להעבירם לאחר ורק באמצעותם יוכלו לקבל גישה למוצרים שנרכשו באתר;

   5. עליהם לאשר את התקנון ותנאי השימוש של מוצרי צד שלישי ו/או תוכנות צד שלישי כחלק מקבלת השירותים.

   6. תשלומים נוספים לצדדים שלישיים, ככל שיידרשו, ישולמו ישירות ע"י הרוכש לגוף מספק השירות. למזמין אין ולא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין תשלומים אלו והארכתם ו/או הפסקתם הינה באחריות הרוכש בלבד.

   7. השירותים הנמכרים באתר מבוססים על תוכנות ו/או מערכות ו/או מוצרים ו/או קוד המסופקים בין היתר ע"י צדדים שלישיים שונים, ובשל כך מוסכם כי האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות ו/או נזק כלשהו, לרבות בשל אבדן הכנסות ו/או פגיעה במידע, שייגרמו למזמין בגין תפקוד ו/או תקלות ו/או עיכובים ו/או טיב המוצר ו/או טיב השירות ו/או רמת האבטחה ו/או שינויים שמקורם בשירותי צדדים שלישיים כאמור. כמו כן, האתר לא יישא באחריות עבור שינויים בשירותים של צדדים שלישיים שיפגעו במוצרים ו/או באבטחתם.

   8. האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות ו/או נזק כלשהו, לרבות בשל אבדן הכנסות ו/או איבוד מידע, שייגרם למזמין בגין פריצות אבטחה ו/או התקפות סייבר ו/או תקלות טכניות מכל סוג שהוא. האחריות על גיבוי התכנים והנתונים הינה על הרוכש ועושה השימוש בלבד וכל נזק שייגרם בשל כך.  

   9. שהאתר ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS) והשימוש בו הוא על אחריותו המלאה של הגולש;

   10. שבשימוש באתר הגולש לא יפר כל חוק, תקנה או הוראה שלטונית אחרת.

  2. האתר אינו מתחייב בנוגע למידת הדיוק או השלמות של התכנים ו/או המוצרים ו/או המאמרים באתר ולא יישא באחריות לכל שגיאה, טעות או נזק.

 2. הגלישה באתר:

  1. הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש. יחד עם זאת, על מנת לרכוש את המוצרים ו/או לקבל גישה לאזור אישי באתר, יש להירשם תחילה באתר.

  2. בעת השארת פרטים ו/או רכישה באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה וכיוצ״ב (לשיקול דעתו של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

  3. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה לרכוש באתר.

  4. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

  5. השארת פרטים ו/או רכישה באתר, בכפוף להסכמת הגולש, כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.

  6. האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.

  7. האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

   1. אם בעת השארת פרטים ו/או רכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

   2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

   3. אם הופרו תנאי תקנון זה;

   4. במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;

   5. אם תמכור, תעביר או תאפשר כל שימוש בסיסמה לחשבונך ו/או באזור האישי שלך לכל אדם אחר או ישות אחרת;

   6. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

 3. המוצרים והמנויים המוצעים לרכישה באתר:

  1. שמות המוצרים והמנויים המוצעים לרכישה באתר יופיעו בדפי האתר.

  2. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של מוצרים ו/או מנויים ו/או תכנים באתר.

  3. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים והמנויים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

  4. אופן הצגת המוצרים, התכנים והמנויים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

 4. מחירי המוצרים והמנויים באתר:

  1. המחירים המופיעים באתר הם המחירים העדכניים עבור המוצרים והמנויים המוצעים לרכישה באתר. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את המחירים המוצגים באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.

  2. מעת לעת, האתר רשאי להציע באתר מבצעים והנחות שונות, ולשנותם או להפסיקם בכל עת, הכל על-פי שיקול דעתו.

  3. האתר מציע אפשרות לרכישת השירותים לתקופה מוגדרת מראש ו/או במנוי חודשי מתחדש.

 5. הרשמה ורכישה של מנויים ומוצרים באתר:

  1. על מנת לרכוש באתר, האתר דורש הרשמה לאתר או השארת פרטים באתר. בעת ההרשמה, יקבלו הלקוחות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת דואר האלקטרוני שלהם כפי שהוזנה באתר, עם סיסמה אישית באמצעותה יוכלו לרכוש באתר ולקבל גישה לאזור אישי באתר.

  2. הגישה לאזור האישי באתר ו/או לשירותים שנרכשו באתר מתבצעת במסגרת של מנוי חודשי מתחדש ו/או במסגרת של מנוי תקופתי לתקופה מוגדרת מראש, בהתאם לחבילת השירות שרכש הלקוח. המנויים יתחדשו באופן אוטומטי בסוף החודש ו/או התקופה שהוגדרה, עד לביטולם על ידי המשתמש כאמור בסעיף 7 להלן ("מנוי מתחדש"). האתר רשאי לשנות מעת לעת את גובה התשלום שהוא גובה עבור המנוי (כולן או חלקן) ואת סוגי המנויים ו/ו את חבילות השירות.

  3. בהרשמה לאתר הנך מסכים לשמור את סיסמתך בסודיות, והנך מאשר כי: (1) חשבונך הוא אישי; (2) אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל פעולה או שימוש שיעשו מחשבונך; (3) לא תאפשר לאחר גישה לחשבונך; (4) לא תפיץ ו/או תעביר לאחר ו/או בכל אמצעי את התכנים המוצגים בחשבונך.

  4. האתר שומר את זכותו לשנות את שם המשתמש שבחרת או להסיר אותו במידה וייקבע כי שם המשתמש אינו הולם או מגונה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר.

  5. המוצרים ו/או המנויים ו/או הגישה לאזור האישי יועברו באמצעות כל פלטפורמה מקוונת שתיקבע על ידי האתר, בין אם באתר עצמו ו/או באמצעות שליחת קבצים להורדה ישירה למחשבו של הרוכש ו/או כל פלטפורמה אחרת.

  6. גישה לשירותים הנרכשים תתאפשר באופן מיידי (עד כמה שעות לכל היותר) ממועד ההרשמה והרכישה באתר.

  7. מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר והאתר לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או תקלות טכניות ו/או מאירועים שאינם בשליטתו.

  8. התשלום בגין רכישת מוצרים ומנויים באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך לנרשם או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.

  9. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.

  10. ההרשמה והתשלום באתר יבוצעו בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל הנרשם הודעה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.

  11. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במוצרים, במנויים ובתכנים באתר שייכות לאתר בלבד, השימוש במנויים, במוצרים בתכנים הוא אישי בלבד ואין להעביר לאחר, להעתיק, להפיץ או להציג בפומבי את השירותים שנרכשו.

 6. מדיניות החזרות, שינוי וביטול עסקה:

  1. בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.

  2. בביטול מנוי, תקופתי או חודשי, המנוי יימשך עד לסוף תקופת החיוב ("תקופות החיוב"), כמפורט להלן:

   1. במנוי חודשי: מרגע קבלת הודעת הביטול המנוי יימשך עד לתום החודש הקלנדרי ולא יתחדש בחודש לאחר מכן.

   2. במנוי תקופתי: המנוי יימשך עד לסוף תקופת המנוי שהוגדרה, ולא יחודש לתקופה נוספת.

  3. יובהר, כי לא יינתן החזר כספי עבור תקופות החיוב בשום מקרה, גם אם לא נוצל המנוי ו/או לא נעשה שימוש בשירותים.

  4. כל החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.

  5. החזר הכספי, ככל שיאושר על ידי החברה, יינתן, ככל הניתן, באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.

  6. יובהר, כי עם הפסקת המנוי, מכל סיבה שהיא ובכל עת, רשאית החברה למחוק את כל פרטי המשתמש וכל רשומותיו במערכות השונות ו/או במוצרים שרכש, לרבות כל התכנים שהזין באתר ו/או במוצרים שרכש וזאת ללא אפשרות לשחזור המידע האחריות בגין גיבוי המידע הינה על הרוכש בלבד.

  7. האחריות בגין גיבוי המידע, בכל מצב, לרבות בשל ביטול התקשרות וניתוק המשתמש, הינה על המשתמש בלבד.

  8. יובהר, כי השירותים המוצעים הינם עבור עוסקים בלבד ולא מוצעים לרכישה פרטית, משכך הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("החוק") לא חלים על ההתקשרות. על כן, תנאי הביטול הם כמפורט לעיל בלבד, אלא במקרים בהם יוכח כי החוק חל, שאז, יחולו תנאי הביטול שבהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

 7. אחריות האתר:

  1. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המוצעים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.

  2. המידע המוזן והשימוש שיעשה השירותים ו/או במוצרים הינו באחריות המשתמש בלבד והאחריות על הבלעדית לכל נזק (חלילה ויקרה), מכל סוג שהוא, תהיה באחריות המשתמש בשירותים בלבד.

  3. האחריות על גיבוי המידע שמוזן חל על המשתמש בלבד. האתר מבצע גיבוי למידע המוזן בה באופן קבוע, אך אין לראות בכך הבטחה לגיבוי מלא ותקין של המידע של המשתמש העושה שימוש בשירותי האתר, והלקוח יישא באחריות על גיבוי התכנים אשר בבעלותו ו/או שהוזנו על ידו ו/או לאזור האישי שלו באתר ו/או למוצרי צד שלישי.

  4. במקרה של סיום השימוש בשירותים, האתר אינו מתחייב כי ישמור ו/או יגבה את המידע שהוזן על ידי המשתמש במשך תקופת השירות, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין מידע ו/או תכנים ו/או חומרים שאינם נשמרו.

  5. השימוש במידע המוצג באתר, במנויים, באזור האישי ובמוצרים הנמכרים בו נעשית על אחריותו הבלעדית של הלקוח ולא תהיה לו כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה משימוש בתכנים ובמוצרים המוצגים באתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על מוצר ו/או מנוי מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות הלקוח. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש בתכנים ו/או בשירותים.

  6. מידע ומצגים אודות שירותים המוצגים באתר, שמקורו בשותפיו העסקיים של האתר ששירותיהם מופיעים באתר (ככל ויופיעו) וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן, מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.

  7. האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר.

  8. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או למשאיר פרטים באתר ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

  9. האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג בזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.

  10. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיה על אחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

  11. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

  12. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר ו/או בשירותי האתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.

 8. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:

  1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.

  2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.

  3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.

  4. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

  5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.

  6. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

  7. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.

  8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").

  9. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה בדוא"ל לאתר. כל עוד לא הסירו עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.

  10. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו.

  11. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד' המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.

  12. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

  13. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.

 9. השימוש באתר:

  1. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד (כולל רכישה עסקית של מוצרים). אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב.

  2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג  Crawlers Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

  3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

  4. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

  5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא ("AS IS") כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar"") בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;

  6. האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.

  7. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.

  8. על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, ישפה המשתמש את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מקישורים שביצע לאתר.

 10. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:

  1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב של האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. כמו כן, האתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.

  2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לגולשים באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

  3. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים -  והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.

 11. קניין רוחני:

  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, השיעורים המקוונים, תוכן, קוד, מאגרי מידע, תוכנות, עיצובים, שמע, וידאו, טקסט, תמונות (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.

  2. התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״AS IS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.

  3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

  4. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

 12. פעילות אסורה באתר:

  1. אינך רשאי להשתמש באתר ובשיעורים המקוונים אלא למטרות שלשמם הם נועדו. השימוש באתר ובשיעורים המקוונים מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בהם שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.

  2. כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:

   1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;

   2. לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף שמות משתמשים, כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל, או יצירת חשבונות משתמשים באמצעים אוטומטיים;

   3. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;

   4. להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו, בייחוד בניסיון להעתיק מידע רגיש כמו סיסמאות משתמשים;

   5. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;

   6. לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;

   7. לנסות להתחזות למשתמש או לאדם אחר או להשתמש בשם המשתמש ו/או הסיסמה של משתמש אחר;

   8. להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את השיעורים המקוונים אליהם קיבלת גישה או את הסיסמה לחשבונך האישי באתר;

   9. למכור או להעביר את החשבון האישי שלך;

   10. להשתמש  במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;

   11. להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;

   12. להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי האתר;

   13. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;

   14. להעתיק או להתאים את  קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק Flash, PHP, HTML, JavaScript או קוד אחר;

   15. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;

   16.  לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;

   17. להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.

  3. כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.

 13. סמכות שיפוט:

  1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

  2. לבתי המשפט במחוז תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר.

 14. צרו קשר:

  1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: רחוב יגאל אלון 114, קומה 13, משרד 148, תל אביב;

כתובת דואר אלקטרוני: Info@darabi.co.il

טלפון: 051-2635453

עדכון אחרון: ינואר 2024

bottom of page