top of page

יועץ פרטיות - חשיבות ממונה הגנת הפרטיות בארגונים

12 במרץ 2024

יועץ אבטחת מידע, יועץ מומחה הגנת הפרטיות, יועץ פרטיות, DPO (תמונה להמחשה)

יועץ פרטיות או ממונה הגנת הפרטיות – חשיבות התפקיד לארגון

 

יועץ פרטיות או ממונה הגנת הפרטיות (וכפי שמוכר באיחוד האירופאי במסגרת ה-GDPR כקצין הגנת מידע (DPO)) עשוי להתגלות כדמות מפתח בתוך ארגון, שאחראי להבטיח שהארגון מקפיד על ציות ותאימות חוקים ותקנות הקשורים לפרטיות והגנת נתונים.

תפקידו של יועץ הפרטיות עשוי להרחיב את תפקיד יועץ אבטחת המידע המסורתי, שכן תפקידו כולל מנעד רחב של תחומי אחריות, החל בפיקוח על פיתוח ויישום של מדיניות פרטיות ועד ביצוע תסקיר הערכת השפעת פרטיות בפרויקטים ובתהליכים עסקיים. יועץ פרטיות או ממונה הגנת הפרטיות הארגוני עשוי לשמש כנקודת הקשר לעובדים וללקוחות בכל העניינים הקשורים לנתונים אישיים, ויבטיח שנהלי הטיפול בנתונים של הארגון יהיו שקופים, רלוונטיים, ומועילים הגנתית.

 

יתר על כן, יועצי הגנת פרטיות לארגונים ממלאים תפקיד מהותי בהכשרת עובדי הארגון בנושאים של תאימות ונהלי פרטיות מומלצים, כמו גם בניהול בקשות הרשאות גישה לנתונים וטיפול בהפרות או אירועי אבטחת מידע וסייבר בעלי זיקה למאגרי מידע או נתונים בעלי מזהה אישי פרטי. יועץ אבטחת מידע וסייבר המומחה בתחום הגנת הפרטיות, ילווה ארגונים וחברות בממשקי עבודה ותקשורת קבועים עם הרשויות (לדוגמה – משרד המשפטים-הרשות להגנת הפרטיות).

יועץ אבטחת מידע שמומחה בהיבטי הגנת הפרטיות יסייע שהארגון יעמוד בהתחייבויותיו החוקיות. במהותו, ממונה הגנת הפרטיות (בין אם כיועץ אבטחת מידע וסייבר שמומחה בתחום הגנת הפרטיות ובין אם כממונה הגנת פרטיות (DPO) במשרה מלאה של הארגון) הוא שומר הסף של הארגון מפני הפרות של תקנות הגנת הפרטיות, ילווה ארגונים בתכנון ועיצוב תהליכים, מנגנונים, שיטות ומערכות – כך שישמרו על ציות לחוק ותקנות ותאימות לתקינה מובילה בהיבטי הגנת הפרטיות וסוגיות נוספות של אבטחת מידע וסייבר, לצד שמירה על הפונקציונאליות העסקית הנדרשת לארגון.

יועץ אבטחת מידע המומחה בתחום הגנת הפרטיות יסייע לארגונים וחברות להבטיח כי הארגון נוהג באחריות, בכבוד ובזהירות הנדרשת בנתונים פרטיים, תוך קיום עיקרי התכלית העסקית שלשמם הנתונים נאספים, מעובדים או נשמרים.

 

 

תפקיד יועץ אבטחת המידע או ממונה הגנת הפרטיות בקיום תהליך ניהול והערכת סיכונים עקבית

 

ניהול והערכת סיכונים באופן עקבי הם רכיבי מפתח באסטרטגיית הגנת נתונים יעילה, המשמשת כבסיס שעליו ניתן ליישם בקרות שונות. תהליכי ניהול והערכת הסיכונים, מנקודת המבט של היבטי הגנת הפרטיות, יסייעו לארגונים וחברות לזהות פגיעויות אפשריות בתהליכי הטיפול והשימוש במידע ובנתונים, להעריך את ההשפעה של הסיכונים, לצד הערכת הרלוונטיות, האפקטיביות ובשלות היישום של הבקרות השונות, בראי המציאות המשתנה באופן רציף.

 

ארגונים וחברות אשר ישלבו בתהליכי הליבה שלהם יועץ אבטחת מידע וסייבר המומחה בהיבטי הגנת הפרטיות יוכלו להפחית ואף למנוע היווצרות של סיכונים, יבטיחו כי הארגונים יצייתו לחוק ולתקנות הגנת הפרטיות-אבטחת מידע, ויקיימו מנגנונים איכותיים לניהול שוטף ותקין של מאגרי המידע, ניהול הסיכונים והיבטי ניהול התהליכים והמדיניות הנדרשת ליישום כחלק מאבטחת מאגרי המידע באופן תקין.

 

תפקיד יועץ אבטחת המידע וסייבר המומחה בהיבטי הגנת הפרטיות כיועץ לדירקטוריון ולנושאי משרה בארגון בעניין קיום חובות התאגיד

 

דרישות הרשויות והרגולטורים מתפתחות ומתאימות את עצמן למציאות המשתנה, לנוף איומי הסייבר המתפתח ולהיקף הארגונים אשר עושים שימוש רב ומהותי במידע מזהה אישי-פרטי כחלק מתהליכים העסקיים שלהם.

 

יועץ הגנת הפרטיות או יועץ אבטחת מידע וסייבר המומחה בהיבטים השונים של הגנת הפרטיות - אבטחת מידע, יאפשרו לדירקטורים ולנושאי משרה בכירים בתאגידים וחברות ולנהל סיכוני אבטחת מידע, סייבר ופרטיות באופן מושכל ואיכותי.

יועץ אבטחת מידע אשר ילווה דירקטוריון באופן שוטף, יוכל לסייע לדירקטורים במימוש תפקידם ואחריותם, ויסייע להם בתהליכי קבלת החלטות אסטרטגיות של הארגון, התווית המדיניות והפיקוח על נושאי המשרה הרלוונטיים – כי הארגון תואם בפעולותיו ומיישם בזהירות, בנאותות וברמה סבירה את הדרישות הרגולטוריות והחוקיות השונות אשר חלות  על הארגון בהיבטי אבטחת המידע, הסייבר והגנת הפרטיות – תוך התאמה לפרופיל העסקי והארגוני של החברה או הארגון ובהלימה לתיאבון הסיכון ומכלול ניהול הסיכונים הארגוני.

 

יועץ אבטחת מידע וסייבר המומחה בדרישות הרגולציה בתחום הגנת הפרטיות יסייע לנושאי המשרה לקבל החלטות מושכלות, ויבטיח כי נושאי המשרה והדירקטורים, שגם אם אינם מומחים לתחומי הטכנולוגיה, אבטחת המידע, ההגנה בסייבר או הגנת הפרטיות – יוכלו לקיים את החובות שלהם, ובהם – קיום חובת הזהירות וקיום חובת הנאמנות.

 

 פורסם על-ידי אלעד נקש, מחבר הספר ״יומנו של CISO״, הוצאת ספרי ניב, 2024


רקע_6x.png

צרו קשר

bottom of page