top of page

שירותי ייעוץ

ניהול סיכוני סייבר ואבטחת מידע בשרשרת האספקה

סקירת הסיכונים בשרשרת האספקה העסקית והערכת החוסן והבקרות בתחום אבטחת המידע וההגנה בסייבר

סקר סיכונים מתודולוגי וטכנולוגי

ביצוע סקרים וניהול והערכת סיכונים, פיתוח תוכנית בקרות מומלצות וליווי פרויקטים לתאימות לתקינה ורגולציה

CISO-as-a-Service - יועץ אבטחת מידע וסייבר

ייעוץ וליווי עסקים וארגונים במגוון תחומי אבטחת מידע והגנה בסייבר הדרושים לצמיחה והתפתחות הארגון, ניהול סיכונים, תאימות לתקינה וציות לרגולציה

תורת ההגנה - מערך הסייבר הלאומי

ליווי תהליכים ארגוניים לתאימות למתודולוגיית העבודה בתורת ההגנה 2.0 לארגונים של מערך הסייבר הלאומי

ISO 27001-2 ו- NIST SP 800-53

סקרים וניתוח פערים אל מול דרישות התקינה, פיתוח תכנית עבודה וליווי מקצועי בתהליכי סגירת הפערים

הגנת הפרטיות - אבטחת מידע

מיפוי, רישום וניהול מאגרי מידע,ביצוע סקר סיכונים תקופתי, כתיבת תסקירי השפעה על פרטיות, ניתוח תהליכים עסקיים, ליווי בפיתוח מערכות, כתיבת נהלי אבטחה וליווי דירקטורים בקיום חובות התאגיד לפי תקנות הגנת הפרטיות-אבטחת מידע

אובייקט דקורטיבי - שירותי דרבי סייבר

שירותים נוספים

המשכיות עסקית

עדכון והתאמה של תכניות להמשכיות עסקית בהתאמה לניהול הסיכונים והפרופיל העסקי של הארגון

הגברת מודעות עובדים והגנה מפני מתקפות דיווג

ביצוע תרגילים המדמים פישינג בקרב עובדי הארגון

מבדקי חדירות - תשתית ורשתות ארגוניות

מבדק חוסן פנימי לאיתור חולשות למיפוי סיכונים ברשת ובעמדות הקצה ופיתוח תכנית לתיקון פערים

ייעוץ בתחום הטרנספורמציה הדיגיטלית

ניתוח הארגון, היעדים והסביבה,  פיתוח תכנית עבודה וליווי ביישום וקידום התהליכים בארגון

ייעוץ בתחום החדשנות

זיהוי וניתוח הזדמנויות והנעת תהליכים, מנגנונים וטכנולוגיה לצמיחה עסקית, וקידום תרבות של חדשנות עקבית והשתנות רלוונטית

bottom of page