top of page

מידע נוסף

תובנות, מחשבות ומידע מקצועי והעשרתי בתחומי אבטחת המידע, ההגנה בסייבר, חדשנות וטרנספורמציה דיגיטלית

ייעוץ ארגוני - תכנון אסטרטגיה, ייעוץ חדשנות וייעוץ טרנספורמציה דיגיטלית כגישה לניהול אחודה - תמונה להמחשה

27 במרץ 2024

חוסן ארגוני וחוסן סייבר – תהליכי ייזום ותכנון אסטרטגיה, חדשנות וטרנספורמציה דיגיטלית

תהליך ייעוץ אסטרטגי ליישום והטמעה של גישת ניהול מוכוון ניהול סיכונים לטובת פיתוח חוסן ארגוני המעודד חדשנות וטרנספורמציה דיגיטלית

תהליכי הערכת מפת מודיעין איומי וסיכוני הסייבר - שלבים מרכזיים ליועצי ומנהלי אבטחת מידע וסייבר להטמעה ראשונית של תהליכי איסוף, מחקר והערכה הוליסטית של סיכוני סייבר, פרטיות ואבטחת מידע בארגון (תמונה להמחשה)

17 במרץ 2024

ייעוץ אבטחת מידע וסייבר - מפת מודיעין - ניהול איומים וסיכונים

תהליכי הערכת מפת מודיעין איומי וסיכוני הסייבר - שלבים מרכזיים ליועצי ומנהלי אבטחת מידע וסייבר להטמעה ראשונית של תהליכי איסוף, מחקר והערכה הוליסטית של סיכוני סייבר, פרטיות ואבטחת מידע בארגון

ועצי אבטחת מידע, סייבר ופרטיותי, CISO של ארגונים וחברות ואף נושאי המשרה הבכירים בארגונים וחברות, נדרשים להוביל תהליך ארגוני מקיף דרך השלבים הקריטיים של ניסוח אסטרטגיה שהיא לא רק עמידה אלא גם מסתגלת לנוף האיומים המשתנה ללא הרף.
(המחשה)

14 במרץ 2024

יצירת אסטרטגיה ארגונית דינמית וחדשנית לתחומי אבטחת המידע, הגנת הפרטיות וההגנה בסייבר המותאמת למציאות עסקית של טרנספורמציה דיגיטלית

המציאות המשתנה דורשת מארגונים לפתח אסטרטגיה מקיפה וגמישה לפרטיות ולאבטחת מידע. אסטרטגיה זו צריכה להיות מותאמת אישית ושזורה עם מטרות הארגון, תוך עידוד גישה של מעורבות ושיתופי פעולה בארגון. שיפור מתמשך, הערכה מחדש של סיכונים ותרבות מודעת להגנה בסייבר הם קריטיים, ומבטיחים שהאסטרטגיה הגמישה תסתגל לאיומים המשתנים ולצרכים הארגוניים, ובכך תקדם עמידות וחוסן סייבר ארגוני ותגן על נכסים דיגיטליים ועל עתיד הארגון.

יועץ אבטחת מידע, יועץ מומחה הגנת הפרטיות, יועץ פרטיות, DPO (תמונה להמחשה)

12 במרץ 2024

יועץ פרטיות - חשיבות ממונה הגנת הפרטיות בארגונים

תפקידו של יועץ הגנת הפרטיות או יועץ אבטחת מידע המומחה בהיבטי הגנת הפרטיות הוא חיוני וקריטי לארגונים לניהול והערכת סיכונים, תוך הבטחת עמידה בדרישות הרגולטוריות המשתנות. מומחים אלה אף מסייעים לדירקטוריון החברה והמנהלים הבכירים בקבלת החלטות מושכלות בנוגע לפרטיות, אבטחת מידע וסיכוני סייבר. הם ממלאים תפקיד מרכזי בתכנון אסטרטגי, גיבוש מדיניות והבטחת התאמת הארגון לסטנדרטים ולחקיקה תוך התחשבות בצורכי ניהול הסיכונים הייחודיים של הארגון.

תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית וחדשנות חיוניים לארגונים כדי לשמור על תחרותיות בנוף טכנולוגי שמתפתח במהירות. זה כולל עיצוב מחדש של תהליכים ארגוניים ועקרונות ניהול ידע, לצד טיפוח תרבות ארגונית של שיתוף פעולה ושיפור מתמיד. ניהול ידע, שהוא חלק בלתי נפרד מתהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית,  נעזר בידע הארגוני באופן שיטתי כדי להאיץ תהליכים, לשפר תהליכי קבלת החלטות ולקדם חדשנות. יחד, הם משפרים את החוסן הארגוני, ואת יכולתם של ארגונים וחברות להסתגל לשינויים.  (תמונה להמחשה)

10 במרץ 2024

הזיקה בין ניהול ידע לטרנספורמציה דיגיטלית וחדשנות

תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית וחדשנות חיוניים לארגונים כדי לשמור על תחרותיות בנוף טכנולוגי שמתפתח במהירות. זה כולל עיצוב מחדש של תהליכים ארגוניים ועקרונות ניהול ידע, לצד טיפוח תרבות ארגונית של שיתוף פעולה ושיפור מתמיד. ניהול ידע, שהוא חלק בלתי נפרד מתהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית, נעזר בידע הארגוני באופן שיטתי כדי להאיץ תהליכים, לשפר תהליכי קבלת החלטות ולקדם חדשנות. יחד, הם משפרים את החוסן הארגוני, ואת יכולתם של ארגונים וחברות להסתגל לשינויים.

גורמים חיוניים לטיפוח חוסן סייבר ארגוני (המחשה)

7 במרץ 2024

גורמים חיוניים לטיפוח חוסן סייבר ארגוני

חוסן סייבר מדגיש את יכולתו של ארגון לשמור על רציפות שירותים בעיצומם של איומים ואירועים שונים, תוך שילוב טכנולוגיה, תהליכים ואנשים. יישומו מחייב גישה מקיפה, טיפוח תרבות ארגונית מתאימה, שיתוף פעולה ושיפור מתמיד. מרכיבים עיקריים בחוסן הסייבר הארגוני כוללים אימוץ טכנולוגיות אבטחה, יישום מסגרות ויישום תקינה ועיסוק בטכניקות אפקטיביות לניהול הסיכונים. אסטרטגיה הוליסטית זו משפרת את יכולתו של ארגון לעמוד, להתאושש ולהסתגל לאירועי סייבר, תוך הבטחת המשכיות עסקית.

המחשה של חוסן סייבר ארגוני - דרבי סייבר בע״מ - חוסן סייבר כולל את היכולת של ארגונים להתכונן, להגיב ולהתאושש מאיומי סייבר, תוך הבטחת המשכיות עסקית. הוא חיוני להגנה על נתונים, שמירה על אמון הלקוחות, עמידה בתקנות וקידום חדשנות. קידום חוסן סייבר כולל אסטרטגיה הוליסטית הכוללת הערכת סיכונים, תוכניות תגובה לאירועים, עדכונים קבועים וקידום תרבות של שיפור מתמשך, ובכך מבטיח עתיד ארגוני ועסקי רלוונטי המותאם לנוף המשתנה.

29 בפברואר 2024

חוסן סייבר כמאפשר צמיחה עסקית

חוסן סייבר כולל את היכולת של ארגונים להתכונן, להגיב ולהתאושש מאיומי סייבר, תוך הבטחת המשכיות עסקית. הוא חיוני להגנה על נתונים, שמירה על אמון הלקוחות, עמידה בתקנות וקידום חדשנות. קידום חוסן סייבר כולל אסטרטגיה הוליסטית הכוללת הערכת סיכונים, תוכניות תגובה לאירועים, עדכונים קבועים וקידום תרבות של שיפור מתמשך, ובכך מבטיח עתיד ארגוני ועסקי רלוונטי המותאם לנוף המשתנה.

המחשה - כיצד CISO as a service כשירות יכול לקדם תיקון ליקויי מבדקי חדירות וסקרי אבטחת מידע ולסייע בהפחתת השפעת סיכוני הסייבר על הארגון
דרבי סייבר

18 בפברואר 2024

כיצד CISO as a service יכול לקדם תיקון ליקויי מבדקי חדירות וסקרי אבטחת מידע ולסייע בהפחתת השפעת סיכוני הסייבר על הארגון?

גישה מקיפה לניהול איומי סייבר באמצעות פתרונות אסטרטגיים, לרבות פיתוח אסטרטגיות אבטחה, יישום מסגרות עבודה, תיקון פגמים בבדיקות חדירה והבטחת עמידה בדרישות הרגולטוריות, שיפור החוסן התפעולי, בהלימה עם יעדי הארגון והפחתת סיכונים ידי תהליכי שיפור מתמיד של אבטחת המידע.

המחשה - תקן ISO 27001  או התקן הישראלי המקביל ת״י 27001 הינו תקן אבטחת מידע אשר מפרט אוגדן בקרות מגוון 
דרבי סייבר

22 בינואר 2024

מהו תקן ISO 27001?

תקן ISO 27001 או התקן הישראלי המקביל ת״י 27001 הינו תקן אבטחת מידע אשר מפרט אוגדן בקרות מגוון

bottom of page